Tarieven

VERWIJZINGEN/VERGOEDINGEN 2024

VOLWASSENEN

 

Verwijzing door de huisarts

De huisarts kan u naar Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) of naar de Specialistische GGZ (SGGZ ) verwijzen. Of u naar de GBGGZ dan wel de SGGZ wordt verwezen hangt onder andere af van de aard van uw problematiek. Uw huisarts maakt een inschatting van de aard en de intensiteit van de door u benodigde zorg. Een belangrijk verschil tussen de GBGGZ en de SGGZ is de duur van de behandeling. Bij de GBGGZ is het aantal behandelingen beperkt. Bij de SGGZ zijn er ruimere mogelijkheden t.a.v. duur en lengte van de behandelingen.

 

Belangrijk is dus dat u vooraf contact opneemt met uw huisarts, aangezien u zowel voor de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) als de Specialistische GGZ (SGGZ ) een verwijsbrief nodig heeft. Een verwijsbrief is wettelijk verplicht om voor vergoeding in aanmerking te komen. De originele verwijsbrief dient een datum te hebben die vóór de datum van uw aanmelding bij Praktijk Denktank ligt.

 

Op de verwijsbrief dient duidelijk aangegeven te zijn dat u wordt verwezen naar Praktijk Denktank en of u wordt verwezen naar de GBGGZ of de SGGZ. Tevens dient de vermoede stoornis aangegeven te zijn, bijvoorbeeld depressie, angst of een Autismespectrumstoornis.

 

Praktijk Denktank werkt op dit moment uitsluiten via het ongecontracteerde aanbod. We zijn druk bezig met de contracten voor 2025.

 

Ongecontracteerde zorg

Gezien we vanuit Praktijk Denktank op dit moment nog geen contracten hebben gesloten met Zorgverzekeraars, krijgt u de factuur van uw behandeling thuisgestuurd en kunt u zelf uw zorgverzekeraar om vergoeding vragen. Dit is een deel van de totale kosten, maar hoe groot dit deel is, is afhankelijk van uw zorgverzekeraar, danwel de vorm van uw polis. Wij adviseren u voor aanvang van de behandeling bij uw zorgverzekeraar te informeren over vergoedingsmogelijkheden.

 

Wanneer wordt psychologische hulp (deels)vergoed?

In het basispakket wordt psychologische hulp alleen vergoed als voldaan is aan een aantal voorwaarden:

1.       Verwijzing door de huisarts

U moet een verwijzing hebben van de huisarts. Deze verwijzing moet afgegeven zijn voordat de behandeling start. Verder moet de verwijzing aan een aantal regels voldoen. Soms mag de verwijzing ook plaatsvinden door een andere arts, bijv. een bedrijfsarts. Dit hangt af van uw verzekering. Raadpleeg hiervoor uw verzekeringspolis.

2.       Psychische stoornis

De huisarts mag alleen verwijzen als er sprake is van een vermoeden van een psychische stoornis. Zo ja, dan heeft u recht op vergoeding. Zo nee, dan wordt u terugverwezen naar de huisarts of uw behandeling wordt niet vergoed en dient u zelf te bekostigen. Dat zullen we in dat geval bespreken bij bespreking van het behandelplan.

3.       Uitgesloten stoornissen

De behandeling van sommige stoornissen wordt niet meer vergoed uit het basispakket. Dit geldt onder andere voor aanpassingsstoornissen. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden ook aanpassingsstoornissen. Raadpleeg hiervoor uw verzekeringspolis. Ook behandeling voor burnoutklachten wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar als deze klachten enkel veroorzaakt worden door de werksituatie en er onderliggend geen andere stoornis een rol speelt.

 

Niet vergoede behandeling

Wilt een behandeling zonder verwijzing van uw huisarts? Of wilt u toch behandeld worden als na het de intake blijkt dat er geen diagnose gesteld kan worden? Dan worden de kosten niet vergoed vanuit de zorgverzekering. Wilt u toch door ons behandeld worden, dan ontvangt u hiervoor zelf een factuur. Ons tarief hiervoor is €161,40 per uur. De factuur kunt u niet naar uw zorgverzekeraar doorsturen. Het maximum NZA-tarief 2024 voor een behandelsessie is: €161,46 en voor een diagnostieksessie: €184,44.

  

Eigen risico

Wettelijk geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder een verplicht eigen risico voor de basisverzekering. Voor 2024 betekent dit dat de eerste € 385,- die aan medische kosten worden gemaakt, zelf moet worden betaald.

 

No-show

Deze regeling van overheidswege houdt in dat bij het niet tijdig afzeggen van een afspraak, de kosten van deze sessie niet meer in rekening gebracht kunnen worden bij uw zorgverzekeraar, maar helaas voor uw rekening komen (no-show). Indien u dus verhinderd bent, is het van belang dat u dit minimaal 24 uur van te voren meldt (zaterdag en zondag niet meegerekend). Voor een individueel consult betreft het noshow tarief € 95,-. U ontvangt hiervoor een factuur. Let u er op dat wij bij niet tijdige betaling van de factuur helaas genoodzaakt zijn het factuurbedrag te verhogen met incassokosten. Mocht het in één keer voldoen van de factuur lastig zijn, neem dan contact op ons met ons secretariaat om de mogelijkheden te bespreken.

 

Meer informatie

Mocht u behoefte hebben aan meer informatie, dan kunt u altijd contact met ons secretariaat opnemen.