Privacy statement en klachtenregelement

Praktijk Denktank gaat zorgvuldig om met de dossiergegevens van de cliënten. Iedere cliënt heeft het recht zijn of haar dossier in te zien. Bovendien kunnen cliënten ook onjuiste gegevens in het dossier (laten) corrigeren. Over hoe dat in zijn werk gaat, informeert Praktijk Denktank u op deze website.

Gegevens inzien

Cliënten van 12 jaar of ouder kunnen zelf de gegevens van hun dossier inzien. Daarnaast heeft ook de wettelijke vertegenwoordiger (ouder/verzorger met gezag, voogd) dat recht, als een kind nog geen 16 jaar is. Voor het inzien van het dossier is een speciaal aanvraagformulier. U moet dit formulier opsturen naar Praktijk Denktank.

Afspraak om dossier in te zien

Binnen vier weken krijgt u schriftelijk bericht van Praktijk Denktank óf en wanneer u kunt langskomen. U kunt na die afspraak aangeven van welke stukken uit het dossier u een kopie wilt ontvangen. Op een later tijdstip kunt u die dan ophalen. Soms moet u voor deze kopieën een vergoeding betalen.

Informatie over andere personen

Een ouder kan geen gegevens uit het dossier inzien als dat in strijd is met de belangen van zijn kind. Ook weigert Praktijk Denktank inzage van privacygevoelige informatie in het dossier, die over andere personen gaat. Bijvoorbeeld over een ex-partner. Deze gegevens kunt u alleen inzien met toestemming van die andere persoon.

Gegevens corrigeren

Als u vindt dat de gegevens in het dossier niet juist zijn, kunt u schriftelijk om een aanpassing vragen. Vermeld in uw brief uw naam – en de naam van uw kind als u als ouder zijn of haar gegevens wilt inzien – en geef aan welke gegevens volgens u niet kloppen. U dient ook te vermelden waarom de veranderingen moeten worden aangebracht.

Feitelijke onjuistheden

Het is alleen mogelijk om die gegevens te (laten) corrigeren, die feitelijk niet kloppen. Zoals een foute geboortedatum, onjuiste gegevens over de school of over het verloop van eerdere hulpverlening. Als u het niet eens bent met de mening van een hulpverlener, dan kunt u die gegevens niet laten corrigeren. Wel kunt u dan aan Praktijk Denktank vragen of Praktijk Denktank uw standpunt daarover wilt toevoegen aan het dossier.

Bewaartermijnen

De wet verplicht Praktijk Denktank uw dossier twintig jaar te bewaren na afsluiting van het onderzoek of de behandeling / begeleiding.

Inzage dossier aanvraag

Aanvragen formulier inzage via 0545-224291, invullen, ondertekenen en opsturen. Als cliënten hun dossier willen inzien, dan kunnen zij daarvoor met een speciaal formulier een aanvraag indienen bij Praktijk Denktank. Het gaat om de volgende groepen:

Jongeren van 12 jaar en ouder

Wettelijke vertegenwoordigers (ouders/pleegouders/voogd) van een kind dat jeugdzorg krijgt. De cliënt moet het formulier printen en het eerste deel ervan met pen invullen en ondertekenen. En vervolgens over de post versturen naar Praktijk Denktank. Daarna stuurt Praktijk Denktank een bericht aan de cliënt of hij of zij wel of geen toestemming krijgt om het dossier in te zien.


Klachten

Bent u ontevreden over ons?

Heeft u vragen of opmerkingen over onze diensten? Bent u ontevreden? Laat het ons alstublieft weten. Wij gaan graag met u in gesprek en willen er dan samen uit komen. Het kan zijn dat u – ondanks een gesprek –  ontevreden blijft. Of dat u het gesprek liever wilt doen met een onafhankelijk persoon er bij. Dan kunt u contact opnemen met de klachten-functionaris. Deze is volkomen onafhankelijk en ondersteunt u bij het indienen en de verdere afhandeling van uw klacht.

Hoe werkt de klachtenfunctionaris?

Stap 1: aanmelden

De eerste stap is het indienen van uw klacht. Dat gaat via een klachtenformulier. U vindt dit op onze praktijkwebsite of bij www.klachtencompany.nl. Het ingevulde formulier mailt u vervolgens naar p3nl@klachtencompany.nl of u stuurt het per post naar Klacht&Company, Postbus 3106 2601 DC Delft. Kunt u zelf niet op internet, vraag dan aan ons of aan Klacht&Company een papieren exemplaar van het klachtenformulier. Nadat u dit heeft ingevuld stuurt u het op naar het hiervoor genoemde adres.

Vindt u het lastig om de klacht goed te omschrijven of wilt u liever eerst overleggen, dan kunt u ook bellen met de klachtenfunctionaris:  088 – 234 1601 of  06 -49 66 53 50.

Stap 2: gesprek

De klachtenfunctionaris luistert naar uw klacht en bespreekt met u wat u wilt en wat passende stappen zijn. Dat kan bijvoorbeeld een bemiddelingsgesprek tussen u en ons zijn. De klachtenfunctionaris is daarin volkomen onafhankelijk en onpartijdig. Alles wat u met de klachtenfunctionaris bespreekt is vertrouwelijk. Als de klachtenfunctionaris verdere acties onderneemt, is uw instemming daarvoor nodig.

Stap 3: afsluiting

Als alle mogelijke stappen zijn gezet, wordt de uitkomst van de klachtafhandeling schriftelijk vastgelegd. In dit afsluitbericht staan ook de afspraken die zijn gemaakt. Bijvoorbeeld over de oplossing van de klacht of over hoe we in de toekomst met elkaar verder gaan. Het afsluitbericht moet binnen een termijn van 6 of 10 weken bij u zijn, tenzij met u is afgestemd dat dit langer gaat duren.

Nog niet tevreden met de uitkomst?

Bent u het niet eens met de uitkomst van de klachtafhandeling dan kunt u de zaak voorleggen aan de geschillencommissie. Deze commissie onderzoekt en beoordeelt uw klacht waarbij beide partijen worden gehoord. De hulpverlener moet zich houden aan de uitkomst van deze geschilprocedure. Ook als u niet tot overeenstemming komt over een eventuele schadeclaim, kunt u de geschillencommissie vragen om een bindend oordeel. Informatie over de geschillencommissie (wanneer en waar u hier de klacht kunt indienen en de manier waarop dat moet gebeuren) vindt u in het eerder genoemde afsluitbericht.

Wat zijn de kosten?

Aan het inschakelen van de klachtenfunctionaris zijn voor u géén kosten verbonden. Schakelt u zelf een bemiddelaar of adviseur in, dan betaalt u uiteraard wel zelf de kosten. Als u besluit om alsnog naar de geschillencommissie te gaan, betaalt u eenmalig een bedrag aan administratiekosten van € 52,50.

Andere mogelijkheden

Er zijn nog andere mogelijkheden om werk te maken van uw klacht of om daarbij ondersteuning te krijgen. De klachtenfunctionaris kan u daarover informatie geven. U kunt ook navraag doen bij de:

Patiëntenfederatie Nederland
Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht                                                                             T. 030 297 0303

of

 Landelijk Meldpunt Zorg. Uitsluitend via internet: www.zorgklacht.nl

Uw zorgverlener is aangesloten bij een landelijke klachten- en geschillenregeling. Deze klachten- en geschillenregeling is opgesteld door P3NL (Federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen) in samenwerking met NVO en is gericht op de geestelijke gezondheidszorg.

Het online klachtenformulier vind je hier: Klachtenformulier_P3NL